Obec Miklušovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Kultúra

Členovia MNV v spolupráci so všetkými obyvateľmi začali v polovici roka 1956 stavať obecný dom. Slávnostné otvorenie obecného domu sa uskutočnilo dňa 26. mája 1957. Ďalšie rozšírenie budovy bolo prevedené v rokoch 1972 až 1973, nadstavba bola pri stavaná v roku 1985.

Počiatky novodobej divadelnej činnosti v obci boli spojené s koncom druhej svetovej vojny. Dňa 19. decembra 1945 v predvečer sviatku sv. Mikuláša (podľa juliánského kalendára) bola usporiadaná Mikulášska besiedka s bohatým programom a nakoniec s divadelnou scénou: Príde sv. Mikuláš. V dňoch 8. a 9. januára 1946 bola zahraná divadelná hra „Sobášna kancelária.“ V rokoch 1955 až 1963 sa na obecnom kultúrnom poli uskutočnilo azda najviac podujatí. Mládež sa venovala nácviku rôznych divadelných hier, ktoré potom s veľkým úspechom predviedla na fašiangy svojim spluobčanom.
V roku 1958 bol založený divadelný krúžok, ktorý pozostával z 15 členov pod vedením riaditeľa školy.
Kino do obce prichádzalo raz týždenne z Prešova. Premietalo sa v budove školy a potom po výstavbe kultúrneho domu v sále do roku 1965. MNV zabezpečil premietací aparát z Okresného kultúrneho strediska Prešov. Filmy sa premietali v novopostavenom kultúrnom dome do roku 1985.

V obci sa zachovalo aj veľa zvykov a tradícií: vítaním človeka na svet - jeho narodením. Krst, prvé sväté prijímanie, pohreb, svadba. Dnes si na niektoré zvyky a obyčaje už nikto ani nespomenie. Vymyzli úplne. Dožinky, fašiangy. Zachovali sa ešte zvyky ako oblievanie dievčat na Veľkú Noc, hoci už nie v takej podobe ako voľakedy. Z vianočných zvykov sa ešte čo to zachovalo.


Náboženský život vo farnosti je determinovaný mnohými okolnosťami súčasnej doby. Napriek tomu časť mládeže, ktorá chce vo svojom živote stavať na skutočných hodnotách sa aktívne zapája do života vo farnosti v zbore sv. Juraja. Organizujú sa spoločné posedenia pri vatre a výlety do prírody alebo púte. V októbri sa do ružencových pobožností zapájajú už aj ženy - matky. K miklušovskej mládeži sa pri rôznych príležitostiach a akciách pripájajú aj mladí zo Suchej Doliny, ktorí sa tiež aktívne zapájajú do slávenia bohoslužieb vo farskom chráme, ale ktorí si zároveň vytvorili aj svoj domáci zbor. Každé liturgické obdobie je čímsi svojské a nenapodobyteľné. Na Vianoce sa konajú koledy po obci, jeden deň dievčatá a ženy, druhý deň mladí muži. V chráme je detská a mládežnícka akadémia. Na prelome rokov celonočná adorácia. V pôstnom období sa v stredu a piatok slúži Služba vopred posvätených darov.Počiatky dievčenského speváckeho zboru sv. Juraja siahajú do obdobia rokov 1994 - 1995. Osobitnej pozornosti a záujmu sa mládeži dostávalo predovšetkým zo strany Juraja Tomáša. Pre svoje nadšenie a snahu rozvíjať duchovný život prostredníctvom spevu, a tiež pre svoju trpezlivosť, stal sa veľmi obľúbeným a získal si srdcia dievčat. Medzičasom sa niektoré dievčatá, začali venovať hre na gitaru.

Keď farnosť v auguste roku 1995 opäť dostala svojho správcu v osobe otca Františka Fedora, vo vedení zboru došlo k zásadným zmenám. Prevzala ho a dodnes aj vedie Lýdia Hudáková. Tu kdesi sa začala črtať dnešná podoba zboru, ktorý má v súčasnosti jedenásť členov. Po príchode terajšieho správcu farnosti otca Marka Pribulu sa postupne začalo s nacvičovaním staroslovienských bohoslužobných textov.

Mladí ľudia z obce pod vedením Lenky Čuchtovej nacvičujú rôzne scénky a pripravujú program na rôzne podujatia. Bábkové divadlo Badros pod vedením OZ Sapio prezentovalo našu obec na viacerých podujatiach.

SÚČASNOSŤ:

Od roku 2008 funguje v obci bábkové divadlo, ktoré založili členovia občianského združenia Sapio v spolupráci s Obecným úradom. Deti si sami vyrobili bábky a nacvičili už 4 bábkové predstavenia: "Štvorlístok šťastia, Tri citróny, Don Queijote, Spomalená princezná". Záber je z vystúpenia "Tri citróny" v Sedliciach vo februári 2011.

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE

Činnosť PZ SEDLICE v obci Miklušovce siaha ešte pred r. 1974. V roku 1974 bolo založené PZ DIANA so sídlom v Prešove s počtom členov 25. Počas ďalších rokov došlo k zmenám v počte členov, v zložení výboru ako aj v zmene názvu na PZ DIANA so sídlom v Hrabkove. Poľovné združenie vlastnilo poľ. Chatu pod ČIERNOU HOROU v katastri obce Klenova poľ. chatu POTOK v katastri obce Miklušovce. Územie činnosti PZ zahrňoval kataster obcí Miklušovce, Klenov a Hrabkov.
K ukončeniu činnosti PZ DIANA HRABKOV došlo v roku 1993, kedy z pôvodného združenia si vytvorila časť členov nový revír a to PZ „ČIERNA HORA“ so sídlom v Hrabkove. Táto udalosť podnietila aj členov PZ v obcí Miklušovce a Klenov k vytvoreniu nového PZ „POTOK“ so sídlom v MIKLUŠOVCIACH na ustanovujúcej schôdzi dňa 10.03. 1994.
Lesný úrad Prešov schválil dňa 25. 07. 1994 poľovný revír „POTOK“ so sídlom v MIKLUŠOVCIACH. PZ „POTOK“ vlastní poľ. chatu POTOK a chatu POD SKALOU. Výbor PZ spolu s členmi v počte 16 počas celého roka zabezpečuje okrem výkonu práva poľovníctva t. j. dodávku zveriny pre „ZVEREX“ Šaľa stredisko Margecany aj celoročnú ochranárenskú činnosť spočívajúcu v prikrmovaní zveri počas zimných mesiacov, podávaní soli do kŕmelcov, čistení studničiek, pomoc URBARIÁTU pri prerezávkach lesa a vyčistení lesa, úprava lesných chodníkov ako aj pomoc PDP Sedlice pri poľnohospodárskych prácach. K tejto činnosti vedie všetkých členov PZ predovšetkým láska k všetkému živému v našej prekrásnej prírode. Poľovnícka chata bola postavená v lesnom poraste Potok v rokoch 1964 až 1965.

ČERVENÝ KRÍŽ A ZVÄZ ŽIEN

Červený kríž v obci bol založený v roku 1960. Členovia ČK organizovali brigády na JRD a boli pravidelnými darcami krvi. Na Krajňákovej lúke usporadúvali zábavy, chodili do divadla a na výlety. Aktívna činnosť ČK sa ukončila v roku 1989.
V rovnakom roku ako ČK vznikol aj Zväz žien, ktorý svoju činnosť združil s Červeným krížom. Úspechom zväzu bolo prvé miesto v okresnej súťaži v zbere textilu za 2020 kg. Zväz zanikol v roku 1990.
Od roku 1998 na podnet Márie Čuchtovej v obci aktívne pracuje Únia žien Slovenska. Organizuje pravidelné posedenia, brigády v lese, kultúrno - spoločenské podujatia, akadémie a program ku Dňu matiek a Medzinárodnému dňu detí.

ZVÄZARM

V roku 1965 bola v obci založená organizácia Zväzarmu. Členovia Zväzarmu sa zúčastňovali na brigádach na miestnom JRD hlavne pri žatve, zbere zemiakov a kosení pasienkov. Tiež boli darcami krvi. Zväzarm organizoval miestne kolá v streľbe zo vzduchovky a malokalibrových zbraní vo vlastnom športovom areáli. Členovia sa pravidelne zúčastňovali streleckej súťaže na strelnici Čierna Hora. Najväčšie úspechy si vystrieľala Eva Čuchtová, ktorá v okresných súťažiach obsadzovala popredné miesta. Organizácia Zväzarm v Miklušovciach zanikla v roku 1999